1 - 6

1.Bonds of forget you forget
忘记尘缘忘记你
Wang Ji Chen Yuan Wang Ji Ni
2.Finally, the angel
最后的天使
Zui Hou De Tian Shi
3.White writing a love song
白色恋曲
Bai Se Lian Qu
4.My piano is very simple
我的钢琴很简单
Wo De Gang Qin Hen Jian Dan
5.Do not leave before I left
别在我离开之前离开
Bie Zai Wo Li Kai Zhi Qian Li Kai
6.The last century, the fairy tale
上世纪的童话
Shang Shi Ji De Tong Hua
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com