1 - 33

1.Whole life
一生一世
Yi Sheng Yi Shi
2.May fall in love with you
可能爱上你
Ke Neng Ai Shang Ni
3.Hurriedly
匆匆
Cong Cong
4.Seven
七年
Qi Nian
5.Cantonese
广东话
Guang Dong Hua
6.Strange set
怪异集
Guai Yi Ji
7.Flapping Butterfly
扑翼蝴蝶
Pu Yi Hu Die
8.Bored cute
烦得可爱
Fan De Ke Ai
9.Love for Love
爱情年华
Ai Qing Nian Hua
10.Memory
记忆
Ji Yi
11.Zhongyi a friend
钟意了知己
Zhong Yi Le Zhi Ji
12.Between warm and cool
冷静热情之间
Leng Jing Re Qing Zhi Jian
13.You can do anything
你什么都可以
Ni Shen Me Dou Ke Yi
14.Close to right. Affectionate wrong
亲近对.亲热错
Qin Jin Dui . Qin Re Cuo
15.Bad good lover
坏的好情人
Huai De Hao Qing Ren
16.Days with the ground
天同地
Tian Tong Di
17.Radius
方圆
Fang Yuan
18.Whether
有无
You Wu
19.Queen
皇后
Huang Hou
20.Fragile stone
脆弱的石头
Cui Ruo De Shi Tou
21.Do you remember?
你记得吗?
Ni Ji De Ma ?
22.Good to go
好走
Hao Zou
23.Password
密码
Mi Ma
24.Hope I got it wrong
希望我听错
Xi Wang Wo Ting Cuo
25.Happy Family
幸福家庭
Xing Fu Jia Ting
26.We are not friends
我们不是朋友
Wo Men Bu Shi Peng You
27.Stone
石像
Shi Xiang
28.Zero excuses
零借口
Ling Jie Kou
29.cool you live
cool住你
cool Zhu Ni
30.See you next turn
下一转再见
Xia Yi Zhuan Zai Jian
31.You are lucky you
你够幸福吗
Ni Gou Xing Fu Ma
32.Cute cute
可爱不可爱
Ke Ai Bu Ke Ai
33.Fool
傻瓜
Sha Gua
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com