1 - 33

1.Goodbye, veterans
再见吧,老兵
Zai Jian Ba , Lao Bing
2.When your bombs, and blew my hair
当你的秀发拂过我的钢枪
Dang Ni De Xiu Fa Fu Guo Wo De Gang Qiang
3.Snow border
边关雪
Bian Guan Xue
4.Rippling Brook
小河淌水
Xiao He Tang Shui
5.Vows
婚誓
Hun Shi
6.Good bonus
好花红
Hao Hua Hong
7.Ah, Lijiang
啊,丽江
A , Li Jiang
8.The sun comes out according to Shiraiwa
太阳出来照白岩
Tai Yang Chu Lai Zhao Bai Yan
9.Love Sister lower river to wash clothes
情姐下河洗衣裳
Qing Jie Xia He Xi Yi Shang
10.I Guiyang Prefecture
我在贵州贵阳府
Wo Zai Gui Zhou Gui Yang Fu
11.Fong Ma folk
放马山歌
Fang Ma Shan Ge
12.Pu'er Tea Horse Road songs
普洱茶马古道情歌
Pu Er Cha Ma Gu Dao Qing Ge
13.Guess tune
猜调
Cai Diao
14.Philco
飞歌
Fei Ge
15.Yu Ma bell rang to the birds sing
马铃儿响来玉鸟儿唱
Ma Ling Er Xiang Lai Yu Niao Er Chang
16.Say good scenery Shanxi
人说山西好风光
Ren Shuo Shan Xi Hao Feng Guang
17.Lower river to wash clothes egg pro-ge
亲圪蛋下河洗衣裳
Qin Ge Dan Xia He Xi Yi Shang
18.Jiaocheng Hill
交城山
Jiao Cheng Shan
19.Red feather leg legs public
大红公鸡毛腿腿
Da Hong Gong Ji Mao Tui Tui
20.Shanxi Pastoral
山西牧歌
Shan Xi Mu Ge
21.Want to kiss
想亲亲
Xiang Qin Qin
22.Liu Yeqing
柳叶青
Liu Ye Qing
23.Peach Apricot gray
桃花红杏花白
Tao Hua Hong Xing Hua Bai
24.Fen River water crashed
汾河流水哗啦啦
Fen He Liu Shui Hua La La
25.Three lines in the blue sheep stomach towel
羊肚子手巾三道道蓝
Yang Du Zi Shou Jin San Dao Dao Lan
26.Pao Hanchuan
跑旱船
Pao Han Chuan
27.Hard to live, but everyone would like to
难活不过人人想
Nan Huo Bu Guo Ren Ren Xiang
28.Yellow River Flows
黄河水长流
Huang He Shui Chang Liu
29.Gaelitai
嘎俄丽泰
Ga E Li Tai
30.My flowers
我的花儿
Wo De Hua Er
31.Hand in hand
手挽手
Shou Wan Shou
32.Music Man in
曲蔓地
Qu Man Di
33.Swallow
燕子
Yan Zi
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com