Chinese LyricsTranslate

独上西楼 - 邓丽君
无言独上西楼
月如钩
寂寞梧桐
深院锁清秋
剪不断 理还乱
是离愁
别有一番滋味在心头
(白)无言独上西楼
月如钩
寂寞梧桐
深院锁清秋
剪不断 理还乱
是离愁
别有一番滋味在心头
剪不断 理还乱
是离愁
(唱)别有一番滋味在心头
无言独上西楼
月如钩
寂寞梧桐
深院锁清秋
剪不断 理还乱
是离愁
别有一番滋味在心头

English TranslationHide
Pinyin Lyrics
dú shàng xī lóu - dèng lì jūn
wú yán dú shàng xī lóu
yuè rú gōu
jì mò wú tóng
shēn yuàn suǒ qīng qīu
jiǎn bù duàn lǐ hái luàn
shì lí chóu
bié yǒu yī fān zī wèi zài xīn tóu
( bái ) wú yán dú shàng xī lóu
yuè rú gōu
jì mò wú tóng
shēn yuàn suǒ qīng qīu
jiǎn bù duàn lǐ hái luàn
shì lí chóu
bié yǒu yī fān zī wèi zài xīn tóu
jiǎn bù duàn lǐ hái luàn
shì lí chóu
( chàng ) bié yǒu yī fān zī wèi zài xīn tóu
wú yán dú shàng xī lóu
yuè rú gōu
jì mò wú tóng
shēn yuàn suǒ qīng qīu
jiǎn bù duàn lǐ hái luàn
shì lí chóu
bié yǒu yī fān zī wèi zài xīn tóu

Previous: Lyrics: Meet you (遇见你 Yu Jian Ni ) - Teresa Teng
Next: Lyrics: The native (原乡人 Yuan Xiang Ren ) - Teresa Teng
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com