Chinese LyricsTranslate

观自在菩萨
行深般若波罗蜜多时
照见五蕴皆空
渡一切苦厄
舍利子 色不异空 空不异色
色即是空 空即是色
受想行识 亦复如是
舍利子 是诸法空相
不生不灭 不垢不净 不增不减
是故空中无色 无受想行识
无眼耳鼻舌身意
无色声香味触法
无眼界 乃至无意识界
无无明 亦无无明尽
乃至无老死 亦无老死尽
无苦集灭道 无智亦无得
以无所得故
菩提萨埵 依般若波罗蜜多故
心无挂碍
无挂碍故 无有恐怖
远离颠倒梦想 究竟涅盘
三世诸佛 依般若波罗蜜多故
得阿耨多罗三藐三菩提
故知般若波罗蜜多
是大神咒 是大明咒
是无上咒 是无等等咒
能除一切苦 真实不虚
故说般若波罗蜜多咒 即说咒曰
揭谛揭谛 波罗揭谛
波罗僧揭谛 菩提娑婆诃

English TranslationHide
Pinyin Lyrics
guān zì zài pú sà
xíng shēn bān ruò bō luó mì duō shí
zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng
dù yī qiē kǔ è
shě lì zǐ sè bù yì kōng kōng bù yì sè
sè jí shì kōng kōng jí shì sè
shòu xiǎng xíng shí yì fù rú shì
shě lì zǐ shì zhū fǎ kōng xiāng
bù shēng bù miè bù gòu bù jìng bù zēng bù jiǎn
shì gù kōng zhōng wú sè wú shòu xiǎng xíng shí
wú yǎn ěr bí shé shēn yì
wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ
wú yǎn jiè nǎi zhì wú yì shí jiè
wú wú míng yì wú wú míng jìn
nǎi zhì wú lǎo sǐ yì wú lǎo sǐ jìn
wú kǔ jí miè dào wú zhì yì wú dé
yǐ wú suǒ dé gù
pú tí sà duǒ yī bān ruò bō luó mì duō gù
xīn wú guà ài
wú guà ài gù wú yǒu kǒng bù
yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng jīu jìng niè pán
sān shì zhū fó yī bān ruò bō luó mì duō gù
dé ā 耨 duō luó sān miǎo sān pú tí
gù zhī bān ruò bō luó mì duō
shì dà shén zhòu shì dà míng zhòu
shì wú shàng zhòu shì wú děng děng zhòu
néng chú yī qiē kǔ zhēn shí bù xū
gù shuō bān ruò bō luó mì duō zhòu jí shuō zhòu yuē
jiē dì jiē dì bō luó jiē dì
bō luó sēng jiē dì pú tí suō pó hē

Previous: Lyrics: the look of love (the look of love the look of love ) - Faye Wong
Next: Lyrics: Warm taste (暖味 Nuan Wei ) - Faye Wong
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com