1 - 50

1
tank
tank
tank
2
S.H.E
S.H.E
S.H.E
3
HERO
HERO
HERO
4
Philharmonic
爱乐团
Ai Yue Tuan
5
Zero band
零点乐队
Ling Dian Yue Dui
6
Black Girl
黑Girl
Hei Girl
7
MIC Nantuan
MIC男团
MIC Nan Tuan
8
Sweety
Sweety
Sweety
9
Grasshopper
草蜢
Cao Meng
10
Blue Bird Flying Fish
青鸟飞鱼
Qing Niao Fei Yu
11
Free Party
Free Party
Free Party
12
Cotton candy
棉花糖
Mian Hua Tang
13
Dong Cheng Wei
东城卫
Dong Cheng Wei
14
Longjing rap
龙井说唱
Long Jing Shuo Chang
15
Original
原·味
Yuan · Wei
16
Black Duck
黑鸭子
Hei Ya Zi
17
Flowers Band
花儿乐队
Hua Er Yue Dui
18
Power Train
动力火车
Dong Li Huo Che
19
BOBO
BOBO
BOBO
20
i Me
i Me
i Me
21
Little Tigers
小虎队
Xiao Hu Dui
22
Sacred trees and pupil
神木与瞳
Shen Mu Yu Tong
23
Arirang
阿里郎
A Li Lang
24
Twins
Twins
Twins
25
Sugar Sugar Band
糖糖乐团
Tang Tang Yue Tuan
26
Lollipop
棒棒堂
Bang Bang Tang
27
T.R.Y
T.R.Y
T.R.Y
28
Coffee milk
牛奶咖啡
Niu Nai Ka Fei
29
Top Combine
至上励合
Zhi Shang Li He
30
Yu Quan
羽泉
Yu Quan
31
FIR
飞儿乐团
Fei Er Yue Tuan
32
Shuimunianhua
水木年华
Shui Mu Nian Hua
33
Big mouth
大嘴巴
Da Zui Ba
34
Happy Family
快乐家族
Kuai Le Jia Zu
35
Shin
信乐团
Xin Yue Tuan
36
Soda Green
苏打绿
Su Da Lv
37
Mayday
五月天
Wu Yue Tian
38
Nan Quan Mama
南拳妈妈
Nan Quan Ma Ma
39
BEYOND
BEYOND
BEYOND
40
BY2
BY2
BY2
41
Fahrenheit
飞轮海
Fei Lun Hai
42
Phoenix Legend
凤凰传奇
Feng Huang Chuan Qi
43
Timi Zhuo
卓依婷
Zhuo Yi Ting
44
Zhou Hui
周蕙
Zhou Hui
45
Zhou Yanhong
周艳泓
Zhou Yan Hong
46
Bibi
周笔畅
Zhou Bi Chang
47
Linda Chung
钟嘉欣
Zhong Jia Xin
48
Shuang Cheng
郑爽
Zheng Shuang
49
Zhao Wei
赵薇
Zhao Wei
50
Zhang Xuan Yan
张萱妍
Zhang Xuan Yan
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com