• Lin Long Xuan

  •  Lin Long Xuan  (林隆璇)
  • 16 Music Albums
  • 124 Songs

124 Lin Long Xuan Songs

1.Things are always not the case
事情总是并非如此
Shi Qing Zong Shi Bing Fei Ru Ci
2.intro
intro
intro
3.Profound happiness
深奥的幸福
Shen Ao De Xing Fu
4.Those happy tears it
那些幸福的眼泪呢
Na Xie Xing Fu De Yan Lei Ne
5.Always forget to take medicine
老是忘了吃药
Lao Shi Wang Le Chi Yao
6.Unsuccessful lie
不成功的谎话
Bu Cheng Gong De Huang Hua
7.The definition of a good friend
好朋友的定义
Hao Peng You De Ding Yi
8.Amnesia
失忆
Shi Yi
9.Utopia
桃花源
Tao Hua Yuan
10.Tear love songs
催泪情歌
Cui Lei Qing Ge
11.Clear up
放晴
Fang Qing
12.Other people's songs than I am nice
别人的情歌比我好听
Bie Ren De Qing Ge Bi Wo Hao Ting
13.Forgot how to start
怎么开始忘了
Zen Me Kai Shi Wang Le
14.Sea
碧海
Bi Hai
15.Broadwood Doctrine
乐活主义
Le Huo Zhu Yi
16.my dear
my dear
my dear
17.Xuan Huang
玄黄
Xuan Huang
18.Sugar Free Style
无糖风格
Wu Tang Feng Ge
19.Morning moon
早晨的月亮
Zao Chen De Yue Liang
20.As dance
不如跳舞
Bu Ru Tiao Wu
21.Day night
白昼之夜
Bai Zhou Zhi Ye
22.Meet Canon
相约卡农
Xiang Yue Ka Nong
23.Well first
幸福至上
Xing Fu Zhi Shang

16 Lin Long Xuan Music Albums

Zen Me Kai Shi Wang Le(怎么开始忘了)
Zen Me Kai Shi Wang Le(怎么开始忘了)
Xing Fu Zhi Chu(幸福之初)
Xing Fu Zhi Chu(幸福之初)
men's talk about love(men's talk about love)
men's talk about love(men's talk about love)
Ye Shen Ren Jing Gang Qin Ge Sheng(夜深人静钢琴歌声)
Ye Shen Ren Jing Gang Qin Ge Sheng(夜深人静钢琴歌声)
Zhong Yu Ai Qing(忠于爱情)
Loyal love
1995-10-20
Zhong Yu Ai Qing(忠于爱情)
Xin Fen Ru Huo(心焚如火)
Xin Fen Ru Huo(心焚如火)
Shou Cang Zuo Ri(收藏昨日)
Shou Cang Zuo Ri(收藏昨日)
Tian Shi Shi Pian(天使诗篇)
Angel poems
1992-10-1
Tian Shi Shi Pian(天使诗篇)
Bu Gou Da Dan(不够大胆)
Bold enough
1992-3-1
Bu Gou Da Dan(不够大胆)
Ting Feng De Ge(听风的歌)
Ting Feng De Ge(听风的歌)
Fen Nu De Qing Ge(愤怒的情歌)
Fen Nu De Qing Ge(愤怒的情歌)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com