• Wang Lee Hom

  •  Wang Li Hong  (王力宏)
  • 25 Music Albums
  • 199 Songs

199 Wang Lee Hom Songs

1.Cheers Shuang Chang
畅爽开怀
Chang Shuang Kai Huai
2.Decent love
爱得得体
Ai De De Ti
3.Dolls
玩偶
Wan Ou
4.Competitors
竞争对手
Jing Zheng Dui Shou
5.everything
everything
everything
6.I never have any reason to care about you
我完全没有任何理由理你
Wo Wan Quan Mei You Ren He Li You Li Ni
7.Script
脚本
Jiao Ben
8.Sun, washed by rain
春雨里洗过的太阳
Chun Yu Li Xi Guo De Tai Yang
9.Another Heaven
另一个天堂
Ling Yi Ge Tian Tang
10.Heartbeat
心跳
Xin Tiao
11.How the rock!
摇滚怎么了!
Yao Gun Zen Me Le !
12.ya birthday / I like
ya birthday/我就喜欢
ya birthday/ Wo Jiu Xi Huan
13.w-h-y
w-h-y
w-h-y
14.kiss good bye
kiss good bye
kiss good bye
15.Get out
让开
Rang Kai
16.Buddies
哥儿们
Ge Er Men
17.Perfect Interaction
完美的互动
Wan Mei De Hu Dong
18.The First Morning
第一个清晨
Di Yi Ge Qing Chen
19.Heroes
盖世英雄
Gai Shi Ying Xiong
20.Side in May
在梅边
Zai Mei Bian
21.Because in the hearts of love
爱因为在心中
Ai Yin Wei Zai Xin Zhong
22.Big City, Small Love
大城小爱
Da Cheng Xiao Ai
23.TW,
花田错
Hua Tian Cuo

25 Wang Lee Hom Music Albums

Chang Shuang Kai Huai(畅爽开怀)
Chang Shuang Kai Huai(畅爽开怀)
Xin · Tiao(心·跳)
Heartbeat
2008-12-26
Xin · Tiao(心·跳)
Yao Gun Zen Me Le(摇滚怎么了)
How the rock
2008-10-3
Yao Gun Zen Me Le(摇滚怎么了)
Wang Li Hong Gai Shi Ying Xiong Yan Chang Hui(王力宏盖世英雄演唱会)
Wang Li Hong Gai Shi Ying Xiong Yan Chang Hui(王力宏盖世英雄演唱会)
Gai Shi Ying Xiong(盖世英雄)
Heroes
2006-4-5
Gai Shi Ying Xiong(盖世英雄)
Wei Ni Er Sheng(为你而声)
Wei Ni Er Sheng(为你而声)
Jing Xuan Ji(精选辑)
Best of
2005-9-1
Jing Xuan Ji(精选辑)
Xin Zhong De Ri Yue(心中的日月)
Shangri
2005-3-14
Xin Zhong De Ri Yue(心中的日月)
hear my voice(hear my voice)
hear my voice
2004-7-23
hear my voice(hear my voice)
dream again(dream again)
dream again
2004-4-30
dream again(dream again)
Ai De Qi Ji(爱的奇迹)
Ai De Qi Ji(爱的奇迹)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com