• Guo Top

  •  Guo Ding  (郭顶)
  • 3 Music Albums
  • 17 Songs

17 Guo Top Songs

1.Sunshine time ladder
阳光里的时光梯
Yang Guang Li De Shi Guang Ti
2.Blossoming
朵朵
Duo Duo
3.Little hope
小希望
Xiao Xi Wang
4.Know how lonely
懂得寂寞
Dong De Ji Mo
5.Do not think too much
不要想太多
Bu Yao Xiang Tai Duo
6.Slight
微微
Wei Wei
7.Fortunately the door
幸运大门
Xing Yun Da Men
8.Love twenty-three
情歌两三首
Qing Ge Liang San Shou
9.1985
1985
1985
10.no! oh!
no!oh!
no!oh!
11.ASSA Temple
亚萨神殿
Ya Sa Shen Dian
12.Innocence
无邪
Wu Xie
13.Cold War
冷战
Leng Zhan
14.Next entry
下个入口
Xia Ge Ru Kou
15.Sorry pocket
口袋里的对不起
Kou Dai Li De Dui Bu Qi
16.Today or tomorrow
今天还是明天
Jin Tian Hai Shi Ming Tian
17.The two of us
我们俩
Wo Men Liang

3 Guo Top Music Albums

Wei Wei(微微)
Slight
2009-8-18
Wei Wei(微微)
Guo Ding d.kwok(郭顶d.kwok)
Guo Ding d.kwok(郭顶d.kwok)
Guo Ding : Wo Men Liang(郭顶:我们俩)
Guo Ding : Wo Men Liang(郭顶:我们俩)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com