• Sacred trees and pupil

  •  Shen Mu Yu Tong  (神木与瞳)
  • 2 Music Albums
  • 17 Songs

17 Sacred trees and pupil Songs

1.q & a + dear me
q & a +亲爱的是我
q & a + Qin Ai De Shi Wo
2.Believer
信徒
Xin Tu
3.End
终结
Zhong Jie
4.be your love
be your love
be your love
5.Before the end of love
爱在末日前
Ai Zai Mo Ri Qian
6.Beautiful
美丽
Mei Li
7.Rose armed
武装的蔷薇
Wu Zhuang De Qiang Wei
8.Hold
不放
Bu Fang
9.Live for you
为了你而活
Wei Le Ni Er Huo
10.Grass ring
草戒指
Cao Jie Zhi
11.Live for you
为你而活
Wei Ni Er Huo
12.Strange with me
跟我一起怪
Gen Wo Yi Qi Guai
13.Jerusalem
耶路撒冷
Ye Lu Sa Leng
14.Crack before the hoarse
崩裂前声嘶力竭
Beng Lie Qian Sheng Si Li Jie
15.Guardian
守护者
Shou Hu Zhe
16.Forgive
宽恕
Kuan Shu
17.Really want to cry for you
好想为你哭
Hao Xiang Wei Ni Ku

2 Sacred trees and pupil Music Albums

Wei Ai Er Sheng(为爱而生)
Wei Ai Er Sheng(为爱而生)
Shou Hu Zhe(守护者)
Shou Hu Zhe(守护者)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com