• HOHO

  •  Hou Xian  (后弦)
  • 13 Music Albums
  • 36 Songs

36 HOHO Songs

1.Creed
信条
Xin Tiao
2.Get rid of it
把它甩掉
Ba Ta Shuai Diao
3.Kom pavilion
柑香亭
Gan Xiang Ting
4.Next kiss
下一站吻别
Xia Yi Zhan Wen Bie
5.Smile outside the city of Suzhou
苏州城外的微笑
Su Zhou Cheng Wai De Wei Xiao
6.White Love Song Xi
白色恋习曲
Bai Se Lian Xi Qu
7.Nail
花甲
Hua Jia
8.You still owe me a hug
你还欠我一个拥抱
Ni Hai Qian Wo Yi Ge Yong Bao
9.Baby face
娃娃脸
Wa Wa Lian
10.Thank you for your love 2009
谢谢你的爱2009
Xie Xie Ni De Ai 2009
11.Huaming Ce
花名册
Hua Ming Ce
12.Serve ink
笔墨伺候
Bi Mo Si Hou
13.Sister's piano
妹妹的钢琴
Mei Mei De Gang Qin
14.Zheng Chenggong
郑成功
Zheng Cheng Gong
15.Four slow love song
慢四恋曲
Man Si Lian Qu
16.Press the chicken dance
闻鸡起舞
Wen Ji Qi Wu
17.Bridge
过桥
Guo Qiao
18.Song Yuan, Ming
唐宋元明清
Tang Song Yuan Ming Qing
19.Haikou
海口
Hai Kou
20.Princess Nine
九公主
Jiu Gong Zhu
21.Kunming Lake
昆明湖
Kun Ming Hu
22.Bicycle lovers
单车恋人
Dan Che Lian Ren
23.Tiguan
踢馆
Ti Guan

13 HOHO Music Albums

Xin Tiao(信条)
Creed
2011-4-19
Xin Tiao(信条)
Ba Ta Shuai Diao(把它甩掉)
Get rid of it
2011-1-23
Ba Ta Shuai Diao(把它甩掉)
Gan Xiang Ting(柑香亭)
Kom pavilion
2010-11-11
Gan Xiang Ting(柑香亭)
Xia Yi Zhan Wen Bie(下一站吻别)
Next kiss
2010-10-28
Xia Yi Zhan Wen Bie(下一站吻别)
Su Zhou Cheng Wai De Wei Xiao(苏州城外的微笑)
Su Zhou Cheng Wai De Wei Xiao(苏州城外的微笑)
Bai Se Lian Xi Qu(白色恋习曲)
Bai Se Lian Xi Qu(白色恋习曲)
Hua Jia(花甲)
Nail
2010-1-13
Hua Jia(花甲)
Ni Hai Qian Wo Yi Ge Yong Bao(你还欠我一个拥抱)
Ni Hai Qian Wo Yi Ge Yong Bao(你还欠我一个拥抱)
Wa Wa Lian(娃娃脸)
Baby face
2009-12-10
Wa Wa Lian(娃娃脸)
Xie Xie Ni De Ai 2009(谢谢你的爱2009)
Xie Xie Ni De Ai 2009(谢谢你的爱2009)
Dong Fang Bu Bai(东方不败)
Swordsman
2008-10-28
Dong Fang Bu Bai(东方不败)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com