• Tanya

  •  Cai Jian Ya  (蔡健雅)
  • 12 Music Albums
  • 93 Songs

93 Tanya Songs

1.Times change
轮流转
Lun Liu Zhuan
2.Free fall
自由落体
Zi You Luo Ti
3.Buoy
救生圈
Jiu Sheng Quan
4.Rusty playground
生锈游乐场
Sheng Xiu You Le Chang
5.Men
男人
Nan Ren
6.Who

Shui
7.If you met him
若你碰到他
Ruo Ni Peng Dao Ta
8.Parabola
抛物线
Pao Wu Xian
9.only love
only love
only love
10.blower's daughter
blower's daughter
blower's daughter
11.is it over now
is it over now
is it over now
12.Longing for love
对爱渴望
Dui Ai Ke Wang
13.Dependence
依赖
Yi Lai
14.change the world
change the world
change the world
15.Remember
记念
Ji Nian
16.Miss
思念
Si Nian
17.Darwin's evolutionary ii
达尔文 ii 进化版
Da Er Wen ii Jin Hua Ban
18.Chemistry Experiment
化学实验
Hua Xue Shi Yan
19.Walked the streets
走过的路
Zou Guo De Lu
20.Morning News
晨间新闻
Chen Jian Xin Wen
21.Empty cell
空白格
Kong Bai Ge
22.it's true
it's true
it's true
23.goodbye & hello
goodbye & hello
goodbye & hello

12 Tanya Music Albums

Ruo Ni Peng Dao Ta(若你碰到他)
Ruo Ni Peng Dao Ta(若你碰到他)
Guo Yu Jing Dian 101(国语经典101)
Guo Yu Jing Dian 101(国语经典101)
only love(only love)
only love
2009-6-10
only love(only love)
my space(my space)
my space
2008-7-29
my space(my space)
goodbye & hello(goodbye & hello)
goodbye & hello
2007-10-19
goodbye & hello(goodbye & hello)
goodbye&hello(goodbye&hello)
goodbye & hello
2007-10-19
goodbye&hello(goodbye&hello)
close to Cai Jian Ya(close to 蔡健雅)
close to Cai Jian Ya(close to 蔡健雅)
Dang Ni Li Kai De Shi Hou(当你离开的时候)
Dang Ni Li Kai De Shi Hou(当你离开的时候)
Xiang Xin(相信)
I believe
2001-11-14
Xiang Xin(相信)
Da Er Wen(达尔文)
Da Er Wen(达尔文)
Hong Se Gao Gen Xie(红色高跟鞋)
Hong Se Gao Gen Xie(红色高跟鞋)
tanya(tanya)
tanya(tanya)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com