• Faye Wong

  •  Wang Fei  (王菲)
  • 68 Music Albums
  • 300 Songs

300 Faye Wong Songs

1.Warm taste
暖味
Nuan Wei
2.Diamond Sutra
金刚经
Jin Gang Jing
3.Heart Sutra
心经
Xin Jing
4.do we really care?
do we really care?
do we really care?
5.Fashion Show
花生骚
Hua Sheng Sao
6.Repayment / red beans
偿还/红豆
Chang Hai / Hong Dou
7.the look of love
the look of love
the look of love
8.Only wish for you guarded about
只愿为你守着约
Zhi Yuan Wei Ni Shou Zhe Yue
9.Farewell, friends
别了,朋友
Bie Le , Peng You
10.Say
说一句
Shuo Yi Ju
11.Past
往事
Wang Shi
12.Cool to walk
潇洒地走
Xiao Sa Di Zou
13.Fly

Fei
14.Night makeup
夜妆
Ye Zhuang
15.Leave the name of love
假爱之名
Jia Ai Zhi Ming
16.mv
mv
mv
17.Smoke

Yan
18.April Snow
四月雪
Si Yue Xue
19.U.S. wrong
美错
Mei Cuo
20.Empty city
空城
Kong Cheng
21.Bao Yang
阳宝
Yang Bao
22.Blooming
花事了
Hua Shi Le
23.Love
将爱
Jiang Ai

68 Faye Wong Music Albums

Fei Chang Chuan Qi(菲常传奇)
Fei Chang Chuan Qi(菲常传奇)
Ai Xiao De Tian Shi(爱笑的天使)
Laughing angel
2009-12-21
Ai Xiao De Tian Shi(爱笑的天使)
Qing Fei De Yi -the 1st complete collection(情菲得意-the 1st complete collection)
Qing Fei De Yi -the 1st complete collection(情菲得意-the 1st complete collection)
Fei Bi Xun Chang Wang Fei Xiang Gang Hong Guan Yan Chang Hui(菲比寻常王菲香港红馆演唱会)
Fei Bi Xun Chang Wang Fei Xiang Gang Hong Guan Yan Chang Hui(菲比寻常王菲香港红馆演唱会)
Wang Fei Zhen Cang Ji(王菲珍藏集)
Wang Fei Zhen Cang Ji(王菲珍藏集)
Cong Tou Ren Shi Wang Fei(从头认识王菲)
Cong Tou Ren Shi Wang Fei(从头认识王菲)
Wang Fei Chang You Quan Ji 5 in 1(王菲唱游全集5 in 1)
Wang Fei Chang You Quan Ji 5 in 1(王菲唱游全集5 in 1)
Jiang Ai(将爱)
Love
2003-11-7
Jiang Ai(将爱)
Wang Fei Quan Mian Ti Yan Chang Hui(王菲全面体演唱会)
Wang Fei Quan Mian Ti Yan Chang Hui(王菲全面体演唱会)
Shi Wu Zhao Ling lost&found(失物招领 lost&found)
Shi Wu Zhao Ling lost&found(失物招领 lost&found)
faye best(faye best)
faye best
2002-9-1
faye best(faye best)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com