• Chang Chen Yue

  •  Zhang Zhen Yue  (张震岳)
  • 29 Music Albums
  • 129 Songs

129 Chang Chen Yue Songs

1.ok 2010
ok 2010
ok 2010
2.I want to feel
我想要的感觉
Wo Xiang Yao De Gan Jue
3.blues
blues
blues
4.One day
有一天
You Yi Tian
5.I believe you
相信你
Xiang Xin Ni
6.Empty-handed
两手空空
Liang Shou Kong Kong
7.Hold you
抱着你
Bao Zhe Ni
8.Little Star
小星星
Xiao Xing Xing
9.Let this song
就让这首歌
Jiu Rang Zhe Shou Ge
10.Lonely night post
孤独的夜哨
Gu Du De Ye Shao
11.You have a girl
你说有个女孩
Ni Shuo You Ge Nv Hai
12.ok
ok
ok
13.Difficult
很难
Hen Nan
14.Intersection
路口
Lu Kou
15.Xiaoyu
小宇
Xiao Yu
16.Missing is a disease
思念是一种病
Si Nian Shi Yi Zhong Bing
17.Mountain girl
山上的女孩
Shan Shang De Nv Hai
18.Little Love Song Mountain
山地小情歌
Shan Di Xiao Qing Ge
19.Goodbye
再见
Zai Jian
20.malasun
malasun
malasun
21.Let me make you blow
让我打你一拳
Rang Wo Da Ni Yi Quan
22.Let me make a punch
让我打一拳
Rang Wo Da Yi Quan
23.Mom shaking
妈抖
Ma Dou

29 Chang Chen Yue Music Albums

Liang Shou Kong Kong(两手空空)
Empty-handed
2011-2-25
Liang Shou Kong Kong(两手空空)
Wo Xiang Yao De Gan Jue(我想要的感觉)
Wo Xiang Yao De Gan Jue(我想要的感觉)
Hai Zi(孩子)
Children
2011-1-6
Hai Zi(孩子)
9704 Yue Man Yue Kuai(9704岳慢岳快)
9704 Yue Man Yue Kuai(9704岳慢岳快)
Yue Man Yue Kuai(岳慢岳快)
Yue Man Yue Kuai(岳慢岳快)
Si Nian Shi Yi Zhong Bing(思念是一种病)
Si Nian Shi Yi Zhong Bing(思念是一种病)
ok(ok)
ok
2007-7-6
ok(ok)
Zai Jian(再见)
Goodbye
2005-7-2
Zai Jian(再见)
Ma La Sang(马拉桑)
Mala Sang
2005-5-6
Ma La Sang(马拉桑)
A Yue Zheng Chuan(阿岳正传)
阿岳 Story
2004-6-24
A Yue Zheng Chuan(阿岳正传)
Chuan Shao Gou Nan Nv(串烧狗男女)
Chuan Shao Gou Nan Nv(串烧狗男女)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com