Andy Hui (Xu Zhi An) - Music, Songs, Albums
  • Andy Hui

  •  Xu Zhi An  (许志安)
  • 75 Music Albums
  • 260 Songs

260 Andy Hui Songs

1.man to man
man to man
man to man
2.Hangover
宿醉
Su Zui
3.Sing

Chang
4.Cockroach
蟑螂
Zhang Lang
5.If ... if ...
如果…如果…
Ru Guo … Ru Guo …
6.Funeral flowers flute
葬花笛
Zang Hua Di
7.Lovelorn narrator
失恋旁白
Shi Lian Pang Bai
8.Understanding
体谅
Ti Liang
9.Some sort of
几点几分
Ji Dian Ji Fen
10.Fly together
比翼双飞
Bi Yi Shuang Fei
11.Where you are wrong
你哪里有错
Ni Na Li You Cuo
12.Pretty ugly
丑得漂亮
Chou De Piao Liang
13.List of Nobel
诺贝尔的名单
Nuo Bei Er De Ming Dan
14.Li Zhang Union marriage
李张联婚
Li Zhang Lian Hun
15.He Hui love
何慧爱
He Hui Ai
16.Chan Tai Man
陈大文
Chen Da Wen
17.You are my Galaxy
你是我的银河
Ni Shi Wo De Yin He
18.Mr. Pig
猪先生
Zhu Xian Sheng
19.Tibetan daggers girl
少女藏刀
Shao Nv Cang Dao
20.How should responses
应该怎反应
Ying Gai Zen Fan Ying
21.You look down
你看不起
Ni Kan Bu Qi
22.Forget who you are
忘了你是谁
Wang Le Ni Shi Shui
23.Stray dogs
流浪狗
Liu Lang Gou

75 Andy Hui Music Albums

Ge Ren(歌人)
Ge Ren(歌人)
Bi Yi Shuang Fei(比翼双飞)
Fly together
2009-6-16
Bi Yi Shuang Fei(比翼双飞)
Zi Dao Zi Chuan(自导自传)
Zi Dao Zi Chuan(自导自传)
Kong Qian Jue Hou(空前绝后)
Unprecedented
2007-11-2
Kong Qian Jue Hou(空前绝后)
in the name of...(in the name of...)
in the name of...(in the name of...)
in the name of…(in the name of…)
in the name of…(in the name of…)
Ai Yin Yue San Ren Xing(爱音乐三人行)
Love Music
2006-7-14
Ai Yin Yue San Ren Xing(爱音乐三人行)
Lan Ni(烂泥)
Mud
2006-3-10
Lan Ni(烂泥)
Xiang Ai Duo Nian(相爱多年)
Xiang Ai Duo Nian(相爱多年)
An Ge Dui Chang Yin Yue Hui(安哥对唱音乐会)
An Ge Dui Chang Yin Yue Hui(安哥对唱音乐会)
life in music(life in music)
life in music
2004-1-29
life in music(life in music)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com