Wu Bai - Music, Songs, Albums
  • Wu Bai

  •  Wu Bai  (伍佰)
  • 29 Music Albums
  • 166 Songs

166 Wu Bai Songs

1.listen to me
listen to me
listen to me
2.Accept my love
接受我的爱
Jie Shou Wo De Ai
3.Poisoned rose
中毒玫瑰
Zhong Du Mei Gui
4.Egret
白鹭鸶
Bai Lu Si
5.I would be good
我会好好的
Wo Hui Hao Hao De
6.Galaxy Express
银河特快
Yin He Te Kuai
7.Silly Lover
傻情人
Sha Qing Ren
8.Love you more and more
爱你越来越多
Ai Ni Yue Lai Yue Duo
9.Fine time
天晴时刻
Tian Qing Shi Ke
10.News Show
新闻秀
Xin Wen Xiu
11.Trek
迷航记
Mi Hang Ji
12.Lonely bush
寂寞丛林
Ji Mo Cong Lin
13.Time rain
时光雨
Shi Guang Yu
14.Much love
太多的爱
Tai Duo De Ai
15.Elastic space
太空弹
Tai Kong Dan
16.Light a fire
烧火
Shao Huo
17.Forget love songs
忘情歌
Wang Qing Ge
18.Discolor
翻白
Fan Bai
19.But fall in love with you
不过是爱上你
Bu Guo Shi Ai Shang Ni
20.Freezing rain
冰雨
Bing Yu
21.cherry lover
cherry lover
cherry lover
22.Mirage
海市蜃楼
Hai Shi Shen Lou
23.Two lonely
两个寂寞
Liang Ge Ji Mo

29 Wu Bai Music Albums

Shi Qing Yao Gun(诗情摇滚)
Poetic Rock
2009-12-18
Shi Qing Yao Gun(诗情摇滚)
Tai Kong Dan(太空弹)
Elastic space
2008-11-7
Tai Kong Dan(太空弹)
Yi Qi Fei(一起飞)
A take-off
2008-7-3
Yi Qi Fei(一起飞)
Wang Qing 1015 Jing Xuan Ji(忘情1015精选辑)
Wang Qing 1015 Jing Xuan Ji(忘情1015精选辑)
Chun Zhen Nian Dai(纯真年代)
Chun Zhen Nian Dai(纯真年代)
go pa Ren Mian Sha(go pa 人面鲨)
go pa Ren Mian Sha(go pa 人面鲨)
Shuang Mian Ren(双面人)
Shuang Mian Ren(双面人)
Ai Ni Wu Bai Nian(爱你伍佰年)
Wu Bai in love
2004-11-14
Ai Ni Wu Bai Nian(爱你伍佰年)
Wu Bai Li(伍佰力)
Wu Bai force
2004-9-10
Wu Bai Li(伍佰力)
Wu Bai Li wu bai & china blue 2004 live Sheng Ming Re Li(伍佰力 wu bai & china blue 2004 live 生命热力)
Wu Bai Li wu bai & china blue 2004 live Sheng Ming Re Li(伍佰力 wu bai & china blue 2004 live 生命热力)
Lei Qiao(泪桥)
Lei Qiao
2003-12-5
Lei Qiao(泪桥)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com