• Liu Jialiang

  •  Liu Jia Liang  (刘嘉亮)
  • 18 Music Albums
  • 60 Songs

60 Liu Jialiang Songs

1.The voice of dolphins
海豚的声音
Hai Tun De Sheng Yin
2.Write to your
写封信给你
Xie Feng Xin Gei Ni
3.Passing
过客
Guo Ke
4.Sake of disguise
伪装的成全
Wei Zhuang De Cheng Quan
5.We are brothers
我们是兄弟
Wo Men Shi Xiong Di
6.Mom
妈妈
Ma Ma
7.Madman
疯子
Feng Zi
8.So you are not happy
原来你并不快乐
Yuan Lai Ni Bing Bu Kuai Le
9.Whitewater Love
白水之恋
Bai Shui Zhi Lian
10.Favorite Qinghai
最爱青海
Zui Ai Qing Hai
11.Old look
旧模样
Jiu Mo Yang
12.My country
我的祖国
Wo De Zu Guo
13.Laugh

Xiao
14.Stay away now
走就走吧
Zou Jiu Zou Ba
15.I can not let go of your people
放不下你的人是我
Fang Bu Xia Ni De Ren Shi Wo
16.Your mother worked hard
妈妈您辛苦了
Ma Ma Nin Xin Ku Le
17.Then let you go
那就放你走
Na Jiu Fang Ni Zou
18.Long time no see friend
好久不见的朋友
Hao Jiu Bu Jian De Peng You
19.Only love
唯一的爱
Wei Yi De Ai
20.You are the man I love
你是我爱的那个人
Ni Shi Wo Ai De Na Ge Ren
21.I sing a song for you
我为你唱首歌
Wo Wei Ni Chang Shou Ge
22.Substitute
替身
Ti Shen
23.Man tears
男人的眼泪
Nan Ren De Yan Lei

18 Liu Jialiang Music Albums

Hai Tun De Sheng Yin(海豚的声音)
Hai Tun De Sheng Yin(海豚的声音)
Feng Zi(疯子)
Madman
2010-9-10
Feng Zi(疯子)
Yuan Lai Ni Bing Bu Kuai Le(原来你并不快乐)
Yuan Lai Ni Bing Bu Kuai Le(原来你并不快乐)
Bai Shui Zhi Lian(白水之恋)
Bai Shui Zhi Lian(白水之恋)
Zui Ai Qing Hai(最爱青海)
Zui Ai Qing Hai(最爱青海)
Jiu Mo Yang(旧模样)
Old look
2009-11-4
Jiu Mo Yang(旧模样)
Wo De Zu Guo(我的祖国)
My country
2009-8-25
Wo De Zu Guo(我的祖国)
Xiao ...(笑...)
Laugh ...
2009-6-8
Xiao ...(笑...)
Fang Bu Xia Ni De Ren Shi Wo(放不下你的人是我)
Fang Bu Xia Ni De Ren Shi Wo(放不下你的人是我)
Ma Ma Nin Xin Ku Le(妈妈您辛苦了)
Ma Ma Nin Xin Ku Le(妈妈您辛苦了)
Nan Ren De Yan Lei(男人的眼泪)
Man tears
2008-3-14
Nan Ren De Yan Lei(男人的眼泪)
Copyright © 2010 All Rights Reserved. Chinese-mp3.com